BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF
 
KIRKENES AKTIVITETSPARK - ET FORBILDEANLEGG
Av Ørjan Rasmussen  
15.02.2019
 
Fra åpning i august 2018 tilbyr parken et komplett idretts- og nærmiljøanlegg i sentrum av Kirkenes. Parken er en unik aktivitetsarena for hele befolkningen med bad, park og idrett på samme sted. Barn og ungdom fra 6 til 19 år er målgruppen med flere innovative elementer for inspirasjon og progresjon i fysisk aktivitet. Samtidig er den tilrettelagt for både voksne, senior og funksjonshemmede.
-

Fakta

Eier: Sør-Varanger Kommune

Drifter: Barentshallene Sør-Varanger KF

Anleggstype: Folke- og idrettspark

Areal: 12000 kvm (inkludert eksisterende fotballbane)

Kommune: Sør-Varanger, Finnmark

Byggekostnad: Kr. 9 millioner

Driftskostnad: Kr. 200.000,- per år

År: 2018

Bakgrunn

Skoler, foreninger og en rekke privatpersoner har meldt behov for tilrettelegging av flere aktiviteter og sosiale møteplasser. Realiseringen av Kirkenes Aktivitetspark ble påbegynt med en analyse som avdekket behovene nærmere, samtidig ble det lagt vekt på å imøtekomme anleggets plass i forhold til kommuneplanens samfunnsdel og kommunal handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet. Tidligere undersøkelser som Ungdata og kommunal folkehelseprofil har vist synkende aktivitet og økende psykiske plager. Kartlegging av anleggspolitiske prioriteringer viste at det nasjonalt har vært betydelig fokus på fotball og kunstgressbaner de siste tiårene, men at andre anlegg for aktivitet er nødvendig for å motivere flere av innbyggerne. Innspill og meldte behov ble derfor satt sammen til en helhetlig plan for å bidra til økt fysisk aktivitet i hele befolkningen, ikke bare hos de som er fysisk aktive fra før. Kommunestyret vedtok anlegget på prioritert liste og godkjente låneramme ved budsjettbehandling i 2017. Forventningene var ikke til å ta feil av når byggearbeidet ble påbegynt;

«Når parken åpne, så slutte æ å game!»

Norges råeste anlegg for idrett og egenorganisert aktivitet?

Kirkenes Aktivitetspark realiserer Norges råeste anlegg for idrett og egenorganisert aktivitet, ifølge innspill fra blant annet Uniqa AS og kommunens enhetsleder for allmenn kultur. Parken tilbyr totalt 8 nye områder for egenorganisert aktivitet og kompletterer dermed utviklingen av et fremtidsrettet og moderne tilbud gjennom helhetlig områdeplanlegging. Fra tidligere er kunstgressbane, gymsal, klatrevegg, svømmehall med kafé og idrettshall etablert i samme område sentralt i Kirkenes sentrum.

Lokalisert i arktiske forhold, er det lagt vekt på helårig drift. Vintersesongen kan løpebane benyttes til skispor, multiarena kan islegges for å benytte til isskøyting, ramper kan benyttes til aking og aktiviteter som yukigass kan gjennomføres på kunstgressbanen.     

Innovasjon og brukerperspektiv

Anlegget har flere nyskapende elementer som fremgår av prosjekteringen og dokumentasjonen for det enkelte aktivitetsområde. En målsetting for kommunen er å være grensesprengende – som aktivitetsparken er et fysisk og konkret eksempel på! Kunstgressbaner er etablert mange steder i Norge og er plasskrevende. Den fremste nyskaping for Kirkenes Aktivitetspark er maksimalt effektiv bruk av de tilstøtende arealer til fotballbanen, som muliggjør et mangfold av aktivitet på samme område. Utnyttelsen av areal rundt en kunstgressbane til aktivitetsområder i tillegg til publikumstribune er en nyskaping med stort potensiale for overføringsverdi til flere av de om lag 1.750 kunstgressbaner som er etablert i Norge.

Gitt befolkningsgrunnlaget er parken planlagt å skape en sosial arena med ulike aktiviteter samlet i et samspill. Planmessig vil dette gi økt rom for samhandling og utveksling, der ulike muligheter gir rom for kreativitet og møter på tvers av idretter og aktiviteter. Det skaper lavterskeltilbud med økt rom for den enkelte til variert og spontan egenorganisert aktivitet. Utformingen og prioriteringen er basert på en rekke ulike innspill fra forskjellige brukergrupper, hvor det er lagt vekt på brukerperspektivet. Vi kan nevne:

- Lyd er integrert i flerbruksanlegget for å kunne anvende musikk og instruksjon til alt fra ballspill til dans, yoga og uendelig kreativitet. Styres av brukerne selv via bluetooth.

- Ballfangernett etablert på grense for sikkerhetssone langs kortsidene til kunstgressbanen og er integrert med lysanlegg. Er ikke utført tidligere, noe som medførte at produkter fra tre leverandører måtte planlegges og monteres sammen. Innovasjonen medfører at fotballkamper ikke reduserer mulighetene for bruk av andre aktivitetsområder i parken. Det fremste tiltaket for flerbruk i prosjektet.

- Multiarena muliggjør ballspill for flere når kamper og fotballtreninger legger beslag på hele kunstgressbanen.

- Lysanlegg er viktig for å utvide anleggets bruksfunksjon til helårlig – noe som er spesielt viktig i vårt område med lengre periode mørketid. Styres av brukerne selv via lett tilgjengelig lysbryter, men med koblingsur som unngår bruk nattestid.

- Skilt med informasjon om åpningstid, regler og opplysninger om bruk av aktivitetsområdene. Kombineres med reklameskilt til fotballklubben, som henges på eksisterende gjerde for å være plassbesparende. Utviklet løsning med skiltklemmer til oppheng gjennom samarbeid med ProData AS. Skilting på gjerder har også en ekstra funksjon som skjerming mot støy for naboer.

- Skråninger som tidligere var steinur er omgjort til å brukes som åpen adkomst, aktivitet som aking og sykling, samt eget statement av parken med innstøpt tekst «Kirkenes Aktivitetspark».

- Terrengforskjeller i området er fjernet slik at alle aktivitetsområder er lett tilgjengelige også for småbarn og bevegelseshemmede.

Utformingen generelt er planlagt åpen og inviterende med vekt på at kostnader skal fokuseres mot mest mulig aktivitetsmangfold. Området som benyttes er i bykjerne med nærhet til skole, barnehage, eldresenter, boligområde og butikker. Utsagn etter åpning av parken illustrerer at det nytter å gå fra prat til praksis;

«Æ har aldri sett så mange barn og unge under fotballkampene hær før!»  

Anlegget

Innhold ved Kirkenes Aktivitetspark i tillegg til eksisterende kunstgressbane:

 

-Flerbruksanlegg (multiarena) for basket og annen ballaktivitet

-Aktivitetsområde for skate/BMX/trick/ferdighetsløype

-Klatrestativ og møteplass 10-19 år

-Klatrestativ og møteplass 6-9 år

-Lysanlegg med brukerstyring

-Aktivitetsområde med trimpark

-Aktivitetsområde med anlegg for parkour

-2x400m løpebane med lengdegrop

 

Anlegget er lokalisert i sentrum av Kirkenes i umiddelbar nærhet til Kirkenes barne- og ungdomsskole. De ulike elementene/områder er ment å dekke aktivitetstilbud til hele befolkningen i Sør-Varanger kommune. Det er benyttet varierte byggematerialer i både tre, aluminium, stål og plast. Hovedfokus har vært mest mulig vedlikeholdsfrie elementer.

Anlegget har hatt en fysisk byggetid på 3 måneder, men hele prosjektperioden med planlegging og prosjektering har tatt nærmere 1 år. Fasene med forprosjekt, finansiering, idrettskommunal forhåndsgodkjenning og anbudskonkurranse ble gjennomført systematisk og parallelt når det var mulig for å redusere planleggingsfasen. Endringer i regelverk for offentlige anskaffelser ble fulgt og funnet nyttig. Dialogkonferanse, en-til-en møter og skriftlige forespørsler om informasjon ga konstruktive innspill til gjennomføringen av både anskaffelsen og selve prosjektet.

Økonomi

Kirkenes Aktivitetspark har hatt en total prosjektkostnad på nærmere 9 millioner, hvorav 4 millioner er blitt finansiert igjennom Kulturdepartementets tilskuddsordningen for nyskapende aktivitetsarenaer. Resterende finansiering er gjort av Sør-Varanger kommune og momskompensasjon. Årlig driftskostnader ligger på vel kr. 200.000,- til vedlikehold og ettersyn av hele parken.

Fremmer folkehelse og styrker nærmiljø

Frisklivssentralen i Sør-Varanger har bidratt i planlegging og utforming med god kompetanse på oppbygging og progresjon innen fysisk aktivitet. Den forebyggende helsetjenesten benytter mulighetene parken gir for fysisk aktivitet og er lokalisert i samme område med kontor og frisklivsgrupper. Sentralen fremhever følgende:

 

Forskningen viser at helhetlig lokalmiljøutvikling er sentralt for å øke befolkningens aktivitetsnivå og at inaktivitet i befolkningen påvirker utviklingen av livsstilssykdommer.

Oversiktsbildet for helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2016, tilsier at fysisk aktivitet og møteplasser er viktige tiltak for bedring av folkehelsen i Sør-Varanger kommune. Resultater fra Ungdataundersøkelsen som ble gjennomført på ungdomsskole-trinnet våren 2018 sier noe om aktivitetsvaner i ungdomsgenerasjonen og viser at aktivitetsnivå/deltakelse er generelt lav og avtar med økende skoletrinn.

Nærmiljøundersøkelsen 2017 «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» med deltakelse av Sør-Varanger ungdommer i 5. 9. klasse og 2. videregående klassetrinn, konkluderer med ungdoms behov for å være sammen. I undersøkelsen utdyper ungdommene behovet for sosiale møteplasser og arenaer for uorganisert aktivitet i nærmiljøet.

Barentshallene Sør-Varanger KF sitt arbeid og opprettelse av nærmiljøanlegget aktivitetspark kan med sanne sies å dekke flere folkehelsetiltak. Behovet for fysisk aktivitet hos barn og unge kan nå utøves i nærmiljøet, samtidig med at både barn, unge og familier kan møtes til uformelle og uorganiserte møteplasser. Ungdom har nå fått sine etterlyste «hengeplasser» midt i hjertet av Kirkenes sentrum. I et folkehelseperspektiv er dette ett av de virkelig gode tiltak for å bedre folkehelse og motvirke inaktivitet og overvekt i Sør-Varanger samfunnet.

Studier viser at dersom parker og grøntområder er lenger unna enn 10 minutter, så faller bruken med 50 prosent. Nærheten til sentrum og til skoleområde er en særlig god faktor for Kirkenes aktivitetspark, samt at parken er åpen, universelt utformet, og sikrer lik bruk for alle grupper. Dette gode og godt tilrettelagte nærmiljøanlegget har verdifull betydning for utjevning av aktivitetsvaner knyttet til sosiale helseforskjeller.

Drift

Barentshallene Sør-Varanger KF har gjennomført prosjektet fra plan- til driftsfase. En grunntanke hos foretaket er at eierforhold til anlegget hos brukere og driftspersonell er viktig for å ivareta funksjon og kvalitet til anlegget. Involvering og inkludering er derfor tillagt stor vekt. I planfase har ansatte i foretaket, frisklivssentral, skoler, lag, foreninger og leverandører blitt invitert til innspill og forslag. Leverandør Uniqa AS stod for plantegninger og leveranser, med entreprenør Sundquist AS som faglig utførende for stikning og gravearbeid. Selve monteringen ble utført av driftspersonell i foretaket i nært samarbeid med leverandør og entreprenør, noe som medvirket til et godt tverrfaglig samarbeid og kontinuerlig læreprosess for personell som skal stå for drift av anlegget.

Erfaringen er at involvering i plan- og byggeprosess styrker engasjement for godt og systematisk ettersyn i forhold til sikkerhet på apparater og utstyr. FDV og forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr er et viktig område det er tatt høyde for å ivareta. Samtidig er det planlagt for de spesielle krav det enkelte aktivitetsområde forutsetter og naturgitte hensyn i form av for eksempel snebrøyting, støy, søppelhåndtering og hensiktsmessig flerbruk. 

Tegninger og bilder av anlegget

Blir publisert på www.godeidrettsanlegg.no

Kontakt

Kontaktperson for anlegget:

Audun Andersen, aan@svk.noBarentshallene Sør-Varanger KF

Sør-Varanger kommune

 
 
-